The Latour Greenhouse

Nurturing Growth

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Latour Industries AB:s ("Latour Industries") kontanterbjudande till aktieägarna i Imperium AB (publ) ("Imperium") ("Erbjudandet"). För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.

Ange vilket land du är bosatt i:
Ange vilket land du befinner dig i:
Nästa

Viktig information

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. Klicka här för att återgå till startsidan.

Säkerställande av åtkomsträtt

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-regler för vissa handelsplattformar).

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras in i eller till något land där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land, däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Erbjudandet sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Latour Industries frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Svensk materiell rätt är tillämplig på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholm tingsrätt som första instans.

Det offentliga uppköpserbjudandet, den information samt den dokumentation som finns tillgänglig på denna webbplats har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som finns tillgängliga på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som är tillgängliga på denna webbplats är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet avser emitterade och utestående aktier i Allgon, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act"), samt Regulation 14E därunder, till den del tillämpligt, och i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelanden om förlängning, offentliggörande om utfall, förfarande för redovisning av likvid (inklusive tidpunkt för betalning av likvid) samt undantag från villkor, vilka kan vara annorlunda än regler och praxis som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Innehavare av aktier i Allgon som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare ") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Allgons finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas på denna webbplats, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter och finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till amerikanska innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare i Allgon, till vilka ett erbjudande görs. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Allgons övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och tillämpliga undantag därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Allgons aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Allgon och Latour Industries är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Allgons aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Allgon eller Latour Industries eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Allgon, Latour Industries och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Latour Industries och dess närstående eller mäklare och mäklares dotterbolag (i egenskap av agenter för Latour Industries eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Allgon utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera amerikanska innehavare avseende sådan information. Vidare kan Latour Industries finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Allgon, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Latour Industries eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera Erbjudandet.

Vare sig U.S. Securities and Exchange Commission eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, kommenterat huruvida erbjudandet är rättvist eller fördelaktigt, bedömt riktigheten eller lämpligheten av erbjudandehandlingarna, eller uttalat sig huruvida innehållet i erbjudandehandlingarna är korrekt eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Underrättelsen ovan är erforderlig enligt värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika. Vänligen bekräfta att du läst igenom och accepterar dess villkor.

Genom att klicka på "Ja" nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoren och begränsningarna. Om du är bosatt eller befinner dig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på "Nej".

Ja
Nej

Jag har läst, förstått och accepterar villkoren ovan.

Ja
Nej

Viktig information

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller som fysiskt befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida. Klicka här för att återgå till startsidan.

Rekommenderat erbjudande

Denna information som syns här är endast tillgänglig för personer som har godkänt avtalet på föregående sida.

"Vi har följt marknaden för industriell radiostyrning och vi betraktar Allgon och dess dotterbolag som väl positionerade inom en fragmenterad och växande marknad. Tillväxten drivs av en globalt ökande efterfråga på säker och tillförlitlig radiostyrning inom många industriverksamheter. Vi ser även ytterligare möjligheter i en konsolidering på marknaden. Latour Industries stödjer den strategiska agenda som företaget har initierat och ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningen mot de strategiska målen."

- Björn Lenander, CEO Latour Industries

Viktiga datum

Offentliggörande av erbjudandehandling: 14 december 2020

Acceptperiod: 14 december – 22 januari 2021

Utbetalning av vederlag: 29 januari 2021

Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Fredrik Lycke

Investment Director, Latour

fredrik.lycke@latour.se +46 (0) 31-381 28 99