Latour Industries AB offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 10,75 kronor per aktie till aktieägarna i Allgon AB (publ)

Latour Industries AB ("Latour Industries"), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget") att överlåta samtliga B-aktier i Allgon till Latour Industries för 10,75 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). B-aktierna i Allgon är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.